0971-8201019
མ་ཤོག > སྨན་རྫས། > རིན་པོ་ཆེའི་སྨན། >

 

 

རིན་པོ་ཆེའི་སྨན་སྡེ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ།

ཡོང་ཁུངས།   <<ཤེལ་གོང་ཤེལ་ཕྲེང་>>   |   ཀློག་གྲངས།    

       རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་དང་། བདུན་ཞེས་དབྱེ་ཚུལ་མང་བ་ནི། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འགྲེལ་པ་པདྨ་དཀར་པོ་ལས། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས། རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་བཞི་དང་། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལྔ་དང་། འབྲིང་པོ་ལྔ་དང་། ཐ་མ་ལྔ་སྟེ་བཅུ་དགུར་བཤད་དེ། རྡོ་རྗེའི་རིགས། བྲམ་ཟེ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་། རྗེ་རིགས་དང་། དམངས་རིགས་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་སོ།། མཆོག་ལྔ་ནི། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་དང་། པདྨ་རཱ་ག་དང་། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་དང་། ཀརྐེ་ཏ་དང་། མར་ག་ཏའོ།། འབྲིང་པོ་ལྔ་ནི། གསེར་དང་།  དངུལ་དང་། ཟངས་དང་། ལྕགས་རྣོན་པོ་དང་། ཁབ་ལེན་རྣམས་སོ།།
       ཐ་མ་ལྔ་ནི། ཤེལ་དང་། ཛི་ཝ་ཛཱ་ཏི་དང་། ཌཽ་ཧི་རི་དང་། མཆིང་བུ་དང་། ནོར་བུ་ལྗང་གུ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་རིགས་དེ་རྣམས་གཙོ་བོར་གསུངས་སོ།། ཡང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སཱུརྱ་ཙནྡྲས་རིན་ཆེན་མཆོག་ལྔ་དང་། ཕལ་པ་ལྔ་སྟེ་རིགས་བཅུ་གཙོ་བོར་བཤད་པས། མཆོག་ལྔ་ནི། དེ་ཉིད་ཀྱིས། ཟླ་འོད་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་དང་།། པུ་ཤ་རཱ་ག་དམར་ནོར་བུ།། མརྒཏ་མཆོག་སྟེ་དེ་རྣམས་ཀྱིས།། ཕྱི་མ་རེ་རེ་རྡུལ་ཚན་མཆོག། ཅེས་གསུངས་པས་དེའི་ཟླ་འོད་ནི་ཆུ་ཤེལ་དང་། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་དབང་སྔོན། པུ་ཤ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་སྤུག་ཡིན།། རཱ་ག་དམར་པོ་ནི་པདྨ་རཱ་ག། ནོར་བུ་མརྒད་ནི་ལྗང་སྔོན་ནོ།།
       ཕལ་པ་ལྔ་ནི། གསེར་དང་དངུལ་དང་མུ་ཏིག་དང་།། རྒྱལ་པོ་འཁྱིལ་བ་བྱུ་རུ་རྣམས།། འདི་དག་རིན་ཆེན་ལྔ་རུ་བཤད།། ཅེས་གསུངས་སོ།། རྒྱལ་པོ་འཁྱིལ་བ་ནི་གཡས་འཁྱིལ་ལམ།། འགའ་ཞིག་ནི་རྒྱལ་པོ་འཁྱིལ་བའི་སྐད་དོད་དུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་པའང་ཡོད་གསུངས་སོ།།


གཙོ་ངོས།

རྒྱ་ཡིག་པར་ངོས།

ཁ་པར་པར་ངོས།

དབུ་རྩེར་ཐོན་པ།